Welke mover?

Demodagen en beurzen

Reviews

Verzendkosten

Optima accu

Complete set

AGM Optima Yellow Top

Optima Accessoires

VMF woord188

VMF accu

Optima Accessoires

Lithium

Reich MPP

PowerXtreme

Simpark Sencell
Algemene voorwaarden


Bedrijfsvoering
1 CaravanMoverShop
2 Toepasselijkheid
3 Assortiment en afbeeldingen
4 Privacy

Orders
5 Bestelling
6 Betaling
7 Levering
8 Eigendomsvoorbehoud

Nazorg
9 Wet koop op afstand
10 Aansprakelijkheid
11 Garantie
12 Klantenservice
13 Klachtenprocedure
14 Slotbepalingen

Bedrijfsvoering


1) CaravanMoverShop
De onderneming wordt voor rekening en risico gedreven van de heer mr Jorg Mulder. De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 180.661.38 en werkt onder andere onder de volgende handelsnamen: CaravanMoverShop, CaravanAccuShop en Onderhoudslader. De onderneming is opgericht naar aanleiding van een promotie in de Kampeer en Caravan Kampioen van de ANWB. De contactgegevens, BTW-nummers e.d. vindt u terug onder het kopje contact. Wij zijn op internet terug te vinden op diverse websites zoals Onderhoudslader en CaravanMoverShop. De sites zijn herkenbaar aan de uniforme uitstraling.

2) Toepasselijkheid
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons en een andere partij. Bij het bestelproces dient u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, deze kunt u online bekijken. Op uw verzoek sturen wij u deze kosteloos toe. De voorwaarden die door de fabrikant van het product worden gesteld, kunnen wij u op verzoek toesturen.

3) Assortiment en afbeeldingen
Wij kopen onze producten alleen in bij gerenommeerde groothandels. De producten zijn dus niet verkregen via de zogenoemde parallel import of grijze import. Zodoende hebben al onze producten garantie in heel Europa (leden van de Europese Unie). Geen van de artikelen die wij verkopen, is in strijd met wettelijke bepalingen.

Alle prijzen, omschrijvingen en plaatjes zoals vermeld op de site zijn onder voorbehoud. Indien na bestellen blijkt dat een prijs foutief is, informeren wij u zo spoedig mogelijk over deze fout en zullen wij proberen een oplossing voor het ongemak te vinden.

Wij geven garantie op de door ons geleverde producten; zie onze garantieregeling. Wij zijn echter nooit aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) ontstaan door het (dis-) functioneren van de producten. Onze beperkte aansprakelijkheid is echter nooit in strijd met de Wet.

Wij staan er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal consumenten gebruik. U heeft garantie op fabricagefouten. Op gebruikersfouten en normale slijtage zit geen garantie. De garantie wordt vastgesteld volgens de voorwaarden van de fabrikant, op uw verzoek zullen wij deze aan u verstrekken.

Alle informatie en de afbeeldingen gebruikt op onze website zijn voor een deel afkomstig van de websites van de fabrikanten en/of importeurs, bijvoorbeeld van www.powrmovers.nl, www.truma.com of van www.ctek.com. Wij proberen alle informatie zo actueel mogelijk te houden; maar wij zijn niet degene die het product in het verkeer brengt en dus kunnen wij niet instaan voor veranderde specificaties. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de op onze website vermelde informatie. Wij adviseren u voor de meest actuele productinformatie de fabrikant te contacteren.

Elk aanbod is geldig tot herroeping. Elk aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4) Privacy
Uw privacy staat bij ons in een hoog vaandel. U vindt onze privacyverklaring via deze link:

link naar de privacyverklaring

Orders


5) Bestelling
U kunt producten bestellen door het formulier in te vullen op de website. Tevens kunt u bestellingen plaatsen per telefoon en op elke andere manier. Wij raden u aan de bestelling op de site in te voeren.
Bij bestellingen via de website, ontvangt u een e-mail met daarin informatie over de bestelde artikelen, de hoeveelheid, de prijs, de overige kosten en overige informatie. Indien u een onvolkomenheid aantreft in deze mail dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden. U wordt geacht de algemene voorwaarden gelezen te hebben. Indien levering nog niet heeft plaatsgevonden, kunt u kosteloos de bestelling veranderen of annuleren.

6) Betaling
De betaling kan op diverse wijzen plaats vinden. U kunt onder het kopje bestelinformatie uitgebreide informatie vinden over de wijze van betalen die wij hanteren. Als u kiest voor een online betaling, is deze beveiligd door de aanbieder van de betaalwijze.
De meeste betalingen vinden vooraf plaats door middel van het voldoen van het bedrag per iDEAL of Paypal. U kunt er ook voor kiezen om de betaling achteraf te verrichten, indien wij hiermee akkoord gaan is de betaaltermijn 7 dagen. Indien de betaling niet verricht wordt, worden alle kosten welke gemaakt worden om het bedrag te innen, bij u in rekening gebracht. Tevens dient u de wettelijke rente te betalen vanaf het moment van levering over het niet betaalde bedrag.
Bij afhalen op een van onze locaties, kunt u pinnen of contant betalen.

7) Levering
Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats na betaling of bestelling. De geschatte levertijd staat bij elk product vermeld, wij proberen deze levertijden te halen. Mocht de levertijd onverhoopt langer zijn, zijn wij nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door niet of te late levering.

Wij versturen onze goederen over het algemeen met een pakketdienst zoals UPS, PostNL/TNT. De voorwaarden van deze maatschappij zijn van toepassing.

Transportschade is ons risico, maar de bewijsplicht ligt bij u. Natuurlijk zijn we coulant, maar u dient wel op te letten. Bij het ontvangen van een pakket tekent u voor goede ontvangst. U tekent dus dat u het pakket in goede staat heeft ontvangen. Indien het pakket beschadigd is; teken dan niet of laat aantekenen dat u het met schade heeft ontvangen.

De factuur kunt u via het besteloverzicht downloaden.

8) Eigendomsvoorbehoud
Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat alle door ons geleverde zaken eigendom blijven van ons, tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen aan ons, hieronder wordt verstaan de tegenprestatie(s), veelal betalingsverplichting, met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken en eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van de overeenkomsten.

De door ons geleverde zaken die onder dit eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De koper is tevens niet bevoegd de zaken te verpanden of enig ander recht op de goederen te vestigen behalve ten gunste van ons.

Nazorg


9) Wet koop op afstand
Bij de aankoop van producten die toegezonden worden, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien er gebruikerssporen zijn te vinden, wordt dit verrekend met het terug te betalen bedrag. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan ons retourneren.
Voor leveringen aan niet-consumenten kennen wij geen recht van retour of ontbinding van de overeenkomst. Tevens bestaat er geen recht op retour of ontbinding van de overeenkomst bij gemonteerde producten. Onderdelen van movers worden speciaal voor u besteld; deze vallen niet onder het recht van retour. Indien u onderdelen retourneert, worden de kosten in rekening gebracht. Van het herroepingsrecht zijn uitgesloten producten die zijn tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de koper.
Indien u een product retour wilt zenden na deze 14 dagen, is dat geen probleem, mits het product courant en in goede staat is. Wij hanteren een zeer ruimhartig retourbeleid na deze periode.

Indien u iets retour wil sturen, mail ons dan op info@caravanmovershop.nl voor instructies, stuur niet zo maar op. Wij doen niet moeilijk over termijnen, het is wel vervelend als een product naar een gesloten vestiging wordt verzonden. Bij retour van producten, berekenen wij de door ons gemaakte transportkosten door.

10) Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan u, aan derden of aan materiële of niet-materiële zaken ontstaan door de door ons verkochte producten. Behoudens de verantwoordelijkheid voortvloeiend uit de wet. U dient voordat u de door u aangekochte goederen gebruikt de handleiding te lezen en bij vragen of onduidelijkheden contact met ons op te nemen.

11) Garantie
Op al onze producten zit garantie op fabrieksfouten. Bij het bestellen ziet u staan de garantietermijn zoals gegeven wordt door de fabrikant of de importeur van de producten. Deze garantie wordt uitgevoerd door de fabrikant of importeur. Naast de fabrieksgarantie verstrekken wij ook garantie op het product. Deze garantietermijn is één jaar voor alle door ons geleverde producten.

Alle garantieclaims die gebaseerd zijn op (ondeskundig) gebruik, slijtage, softwarefouten, vallen, stoten, water, etc. worden niet in behandeling genomen. Indien wij niet op voorhand garantie kunnen uitsluiten of in andere situaties worden de claims worden als volgt in behandeling genomen.

Bij constatering van een defect dient u dit direct en uiterlijk binnen 90 dagen te melden per email. Veel problemen zijn feitelijk geen productproblemen, maar gebruikersfouten en het ongemak is dus eenvoudig op te lossen door uzelf. Wij zullen u daarom enkele vragen stellen. Daarna zullen wij u verzoeken een garantieformulier in te vullen. Na ontvangst van dit formulier krijgt u binnen enkele dagen een garantienummer. U kunt de defecte goederen onder vermelding van dit nummer verzenden naar ons of naar het door ons aangegeven adres.

De datum waarop wij het pakket ontvangen, is de datum van de garantieclaim. Indien het defect onder de garantieregeling valt, zorgen wij voor een oplossing. Alle transportkosten zijn voor uw rekening. U kunt het product ook brengen en afhalen op een van onze locaties.

Na melding van het probleem dient u binnen de garantietermijn zorg te dragen dat het product bij ons is. Tevens dient u altijd binnen 6 maanden na melding van het probleem, het product te hebben geretourneerd.

Sommige fabrikanten hebben een aan-huis-service. Deze garantie wordt door de fabrikant afgegeven en niet door ons. De garantievoorwaarden van de fabrikant zijn dan van toepassing.

Daarnaast biedt CaravanMoverShop u de mogelijkheid (garantie-)werkzaamheden bij u aan huis te laten plaats vinden. Wij brengen dan wel kosten in rekening.

De garantie is overdraagbaar aan de volgende koper tegen betaling van 10% van de aanschafprijs van het product met een minimum van 45 euro.

Bij inlevering ter garantie, draagt u het eigendom over. Het is niet mogelijk ingeleverde waren retour te krijgen, zowel bij honoreren of bij afwijzen van de claim. Indien u een reparatie bij ons laat uitvoeren, gaan de producten die wij vervangen in eigendom over naar ons.

12) Klantenservice
De klantenservice is te bereiken per telefoon of per e-mail. Zie de contactpagina voor gegevens. Wij staan open voor al uw vragen en opmerkingen en beantwoorden die zo snel mogelijk.

13) Klachtenregeling
Indien u een klacht heeft over het product, dienst of service, kunt u ons benaderen per telefoon of per email of bij ons langs komen. Wij zullen u altijd verzoeken de klacht (kort) te beschrijven per e-mail. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld in ieder geval binnen 14 dagen. Wij zullen ons best doen om uw klacht, mits gegrond, zo snel mogelijk op te lossen.

14) Slotbepalingen
Onze algemene voorwaarden doen niets af aan de in de Wet vermelde voorwaarden. Wij garanderen een goede afhandeling van uw bestelling, uw eventuele retourzending of garantieclaim. Indien u van mening bent dat wij handelen in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden, vragen wij u ons op de hoogte te stellen van uw ongenoegen.

Voordat u een bestelling plaatst, krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Wij gaan er daarom vanuit dat u zich confirmeert aan deze voorwaarden.

De voorwaarden opgesteld in Nederlandse taal zijn van toepassing en als arbitrage wordt alleen een Nederlandse rechter geaccepteerd.


Telefoonnummer en email©2000-2022 CaravanMoverShop